Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Identiteit van de verkoper

EPC bvba met maatschappelijke zetel te Ossendriesstraat 26, 3520 Zonhoven, met als BTW nummer BE0478 519 014., telefoon nummer +32 (0)11821010 en e-mailadres info@healthybody.be (“verkoper”).

 

 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna ook “u”, “uw”) en de verkoper (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van www.healthybody.be, (ii) op elk aanbod uitgaande van de verkoper aan de koper en (iii) op elke overeenkomst aangegaan tussen de verkoper en de koper. Een overeenkomst betreft niet alleen iedere rechtstreekse verkoop aan de koper (vb. in een vestiging van de verkoper of via een homeparty), maar ook iedere verkoop op afstand door de verkoper (vb. bestelling door de koper via de Website). Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper duidelijk beschikbaar gesteld. De koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

 

 1. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelen verbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. Wanneer de koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de koper steeds om vooraf contact op te nemen met de verkoper op het e-mailadres info@healthybody.be Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd respectievelijk klaar staat voor afhaling.

 

 1. Levering of afhaling

Indien gekozen wordt voor levering door de verkoper op een door de koper gekozen adres:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, namelijk België, Nederland en Luxemburg. De verkoper doet beroep op de leverancier PostNL en Bpost De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van de verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging. Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de koper onverwijld worden gemeld aan de verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud – retentierecht

De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen. De verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

 

 1. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij de verkoper op het e-mailadres info@healthybody.be toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de producten door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

 1. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. kopers worden aangeraden de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren. Voor producten die werden gekocht op de Website en bij de koper zijn afgeleverd, dient de koper contact op te nemen met de verkoper op het e-mailadres info@ healthybody.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de verkoper. Indien het gebrek, vastgesteld tijdens de garantieperiode, niet uiterlijk binnen de twee (2) maanden na vaststelling wordt gemeld dan vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 1. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de verkoper. In dergelijk geval heeft de koper het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstrecht verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper (adres: 3520, Zonhoven, Ossendriesstraat 26 , e-mailadres: info@ healthybody.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingsrecht na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingsrecht is verstreken. De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verkoper. De koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de koper. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de koper de overeenkomst herroept, zal de verkoper alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de koper voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De verkoper betaalt de Klant terug met overschrijving op rekeningnummer, in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

– de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

 

 

 1. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

 

 1. Betaling – Laattijdige betaling

Bij iedere rechtstreekse verkoop is de factuur betaalbaar op onze zetel te 3520 Zonhoven, Ossendriesstraat 26, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief met kopie per e-mail te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Bij iedere verkoop op afstand wordt alleen vooruitbetaling door de koper via de Website, via de daar aangeduide betalingsmethodes door de verkoper aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het geval van een verkoop op afstand kan online betaald worden met Mastercard, Maestro, PayPal, Visa, Bancontact, Overschrijving, iDEAL. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet- vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

 

 1. Persoonsgegevens – Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de koper. De verkoper voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verkoper zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om de koper beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (via gebruik van cookies, zie artikel 12, die de verkoper toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot de verkoper (adres: 3520 Zonhoven, Ossendriesstraat 26 en e-mailadres: info@healthybody.be). De verkoper is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verkoper (adres: 3520 Zonhoven, Ossendriesstraat 26 en e-mailadres: info@ healthybody.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft aldus geen toegang tot uw paswoord. De verkoper behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de Website in welke mate bezocht worden. Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@healthybody.be

 

 1. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er wordt enkel gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 1. Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte-  of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die  rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten. De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak. Iedere contractuele of extra contractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van de verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat door de koper effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

 

 1. Diverse bepalingen

Bewijs: De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat de verkoper nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover de verkoper krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert de verkoper niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging algemene voorwaarden: De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen.

Risico’s internet: De koper is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de koper bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De koper aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Intellectuele eigendom: De complete inhoud van de Website inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van de verkoper of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper worden gebruikt

 

 1. Toepasselijk recht – geschillen

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwenstraat nr 20 te 8000 BRUGGE (Tel:050/32-35-95 Fax:050/31-37-34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op algemen voorwaarden vermeld.